تهران خیابان جمهوری بین اردیبهشت و 12فروردین پ1047 ساختمان مرکزی جانتک 40-982166974235+ info@jantech.ir

شرکت نگین جان و مه

حامد منزوی

اینجانب حامد منزوی مدیرعامل شرکت نگین جان‌ومه

14سال سابقه مدیرعامل شرکت نگین جان و مه از سال 1385، فارغ التحصیل کارشناسی رشته برق مخابرات دانشگاه شاهد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش مدیریت عملیات دانشگاه تهران محصل رشته دکتری مدیریت عالی اجرائی دانشگاه تهران