فاکتــــور جــانتک
فروشنده:شرکت نگین جان و مه
وب‌سایت:jantech.ir

فروشنده: فروشگاه جــــانتک

آدرس:خیابان جمهوری بین اردیبهشت و 12 فروردین پلاک1047 ساختمان مرکزی جانتک
شماره ثبت/ملی:10103051439
کدپستی:1314954832
شماره اقتصادی:411119394494
تلفن:021-66974235