فیلم ها و تیزر های صدا و سیما

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی جانتک

تیزر تبلیغاتی یک

حمایت از کالای داخل

گزارش خبری شبکه یک

تیزر تبلیغاتی دو

تیزر تبلیغاتی سه

تیزر تبلیغاتی چهار

تیزر تبلیغاتی پنج

تیزر تبلیغاتی شش

تیزر تبلیغاتی هفت

صحبت های مهندس منزوی در مورد جانتک 1

صحبت های مهندس منزوی در مورد جانتک2

صحبت های مهندس منزوی در نمایشگاه لوازم خانگی