صدایی که حس زندگی می‌دهد
رویدادهای جانتک:

فیلم آموزشی

چرخ خیاطی

مشاهده ویدئوهای آموزشی چرخ خیاطی

کلیک کنید

اتوپرس

لیست ویدئوهای آموزشی اتوپرس

کلیک کنید

سماور برقی

مشاهده ویدئو

کلیک کنید

قیچی

مشاهده ویدئو

کلیک کنید